Ενίσχυση μουσειακών υποδομών και πιστοποιήσεις αυτών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Δημιουργία υποδομών και υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη πλημμυρικών συμβάντων με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος της Αττικής
February 12, 2016
Έργα αναβάθμισης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικής κληρονομιάς πόλεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
February 12, 2016

Ενίσχυση μουσειακών υποδομών και πιστοποιήσεις αυτών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ενίσχυση μουσειακών υποδομών και πιστοποιήσεις αυτών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Αναμένεται

Δημιουργία, βελτίωση και επέκταση μουσειακών υποδομών για την προβολή του πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και εποπτευόμενοι φορείς του
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
  • Δήμοι Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Περίοδος υποβολής

από 25/2/2016 έως 31/12/2019

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

01. Αίτηση Χρηματοδότησης.

02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης.

03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου.

05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης.

08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης.

22. Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος (π.χ. διαγράμματα Gantt).

33. Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

51. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης (επισυνάπτεται).

52. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής (επισυνάπτεται).

60. Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής.

61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων.

62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου.

63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων.

Λοιπά έγγραφα:

i) Αναγκαίες τεχνικές υποστηρικτικές μελέτες της ωρίμανσης Πράξης, όπως αποτυπώνονται στον Πίνακα 51.

ii) Άδειες και εγκρίσεις του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής, όπως αποτυπώνονται στον Πίνακα 52.

iii) Όταν φορέα υλοποίησης είναι άλλος από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ απαιτείται σχετική απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά την διατύπωση γνώμης από το αρμόδιο συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4355/2015 (ΦΕΚ/Α/178/18.12.2015).

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

06. Προγραμματική σύμβαση.

07. Παράρτημα ΤΔΠ – Τμήμα Η: Χρηματοδοτικό Σχέδιο Υποέργου Εκτέλεσης με ίδια μέσα.

20. Ανάλυση υπολογισμού των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα.

23. Πίνακας διαχωρισμού Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου για έργα που εκτελούνται σε φάσεις

24. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών.

30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα.

32. Πίνακες για την εξέταση της συμμόρφωσης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ ΣΜΠΕ του ΕΠ.

41. Βεβαίωση – Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου.

53. Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης.

64. Χρηματοοικονομική ικανότητα.

Προϋπολογισμός

€ 6.500.000

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, των σχεδίων, των χαρτών κλπ. υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf (διευκρίνιση: τα αρχεία pdf θα πρέπει να είναι πλήρως ευανάγνωστα και να εμπεριέχουν το σύνολο των προβλεπόμενων ημερομηνιών, σφραγίδων και υπογραφών των φυσικών εγγράφων). Προτείνεται, η χωρητικότητα του κάθε συνημμένου αρχείου να είναι η ελάχιστη δυνατή και να μην ξεπερνά τα 10MB. Επιπρόσθετα για τα αρχεία των συνημμένων σχεδίων, ο δικαιούχος μπορεί να τα υποβάλλει και σε μορφή dwg ή dwf, συμπεριλαμβάνοντας και όλα τα συνοδευτικά για το καθένα (π.χ. γραμματοσειρές, XRef αρχεία κλπ.) που διευκολύνει το έργο της αξιολόγησης. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Υψηλάντη 12, Λαμία 35100 τις ώρες 08:00 έως 14:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/1/2016