Αναβάθμιση – ενίσχυση τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

Επενδύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών (εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
February 12, 2016
Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
February 12, 2016

Αναβάθμιση – ενίσχυση τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

Αναβάθμιση – ενίσχυση τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

Δράσεις δημιουργίας εμπειρικών προϊόντων για τον προορισμό Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και ενέργειες που θα συμβάλλουν στη δημιουργία σύγχρονης οπτικής ταυτότητας, μέσω της συγκέντρωσης και αξιολόγησης οπτικού υλικού και παραγωγής νέου υλικού επικοινωνίας. Επίσης δράσεις που αφορούν στο σχεδιασμό και στην παραγωγή επιλεγμένου έντυπου υλικού προβολής και ακόμη στην προβολή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω του διαδικτύου, στη συμμετοχή της Περιφέρειας σε επιλεγμένες (θεματικές κυρίως) τουριστικές εκθέσεις καθώς και σε ταξίδια εξοικείωσης που απευθύνονται σε επιλεγμένες ομάδες στόχου (tour operators, δημοσιογράφους, εκδότες ταξιδιωτικών οδηγών και εντύπων κ.α.)

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περίοδος υποβολής

από 1/2/2016 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

01. Αίτηση Χρηματοδότησης.

02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Oδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συμπληρώνεται από το δικαιούχο μόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

03. Στοιχεία τεκμηρίωσης της αρμοδιότητας των δικαιούχων που καλούνται στην παρούσα πρόσκληση να υλοποιήσουν την πράξη.

05. Απόφαση αρμόδιου Οργάνου για την υποβολή της πρότασης.

06. Προγραμματική Σύμβαση (εάν έχει συναφθεί).

08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης (αναφορά Νόμου και ΦΕΚ δημοσίευσης). Εάν είναι διαφορετικός από τον δικαιούχο.
08-1. Θα συνοδεύεται από την Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα λειτουργίας για την ανάληψη του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των παραδοτέων της.

33. Έκθεση τεκμηρίωσης της εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. (έγγραφο α/α Β5 του Πίνακα 51)
33-1. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και οι προδιαγραφές βρίσκονται στα συνημμένα και συγκεκριμένα στο «Παράρτημα ΙΙ – Προσβασιμότητα ΑμΕΑ του Οδηγού Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης

51. Πίνακας Αποτύπωσης αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης, που πρέπει να συνοδεύουν την Αίτηση Χρηματοδότησης.

60. Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής.

61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων.

62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου.

63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων.

Τα ως άνω 60, 61, 62, και 63 απαιτούμενα, καλύπτονται με την συμπλήρωση του Υποδείγματος Ικανότητας Δικαιούχων του Παραρτήματος Ι του Οδηγού Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός

€ 500.000

Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας (ιστοσελίδας του ΕΠ).

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» στη διεύθυνση Ηροδότου 28, 691 32 Κομοτηνή, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης .

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/2/2016

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την σελίδα μας, για περισσότερες πληροφορίες και για να σας βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθείτε απο το νέο ΕΣΠΑ , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 28310 22 2 42 ή αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνησούμε εμείς μαζί σας
Οι πληροφορίες σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.