Επιδεικτικές – πιλοτικές εφαρμογές που προωθούν την καινοτομία σε τομείς της RIS Crete

Τεχνική Βοήθεια υποστήριξης δράσεων ΕΚΤ στην Περιφέρεια Αττικής
January 13, 2016
Εγγραφο Εργασίας 1 – Αξιολόγηση και Σχέδια Αξιολόγησης στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
January 14, 2016

Επιδεικτικές – πιλοτικές εφαρμογές που προωθούν την καινοτομία σε τομείς της RIS Crete

Συνοπτική περιγραφή: Επιδεικτικές παρεμβάσεις των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης με σκοπό την ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους τομείς προτεραιότητας της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης: τουρισμό - πολιτισμό, αγροδιατροφικό και περιβάλλον - ενέργεια.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΚρήτηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΚρήτηςΠερίοδος υποβολής: 11/1/2015 - 9/5/2016

Επιδεικτικές παρεμβάσεις των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης με σκοπό την ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους τομείς προτεραιότητας της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης: τουρισμό – πολιτισμό, αγροδιατροφικό και περιβάλλον – ενέργεια.

Σε ποιους απευθύνεται

  • ΑΕΙ – ΤΕΙ Κρήτης
  • Ερευνητικά Ιδρύματα Κρήτης
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

Περίοδος υποβολής

από 11/1/2015 έως 9/5/2016

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κρήτης

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

– Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepkritis.gr.

– Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), οδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συμπληρώνεται από το δικαιούχο μόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

– Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης (ανάλογα με το δικαιούχο).

– Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη.

– Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

– Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα του δικαιούχου σύμφωνα με συνημμένο τον Οδηγό για την εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020.

– Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα.

– Παράρτημα ΤΔΠ – Τμήμα Η: Χρηματοδοτικό Σχέδιο Υποέργου εκτέλεσης με ίδια μέσα.

– Έντυπο Ανάλυσης Κόστους του έργου.

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης στη διεύθυνση Δ. Μποφώρ 7, 2ο όροφο, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης

Προϋπολογισμός

€ 800.000

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης στη διεύθυνση Δ. Μποφώρ 7, 2ο όροφο, 712 02 Ηράκλειο, τις ώρες 9:00 – 15:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/1/2016