Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ
December 28, 2015
Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κίνδυνων από πλημμύρες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
December 28, 2015

Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α’θμιας και Β’θμιας) υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α’θμιας και Β’θμιας) υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ανάπτυξη των υποδομών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει ανέγερση νέων υποδομών με την προμήθεια του εξοπλισμού για τη λειτουργικότητα τους και προμήθεια ασθενοφόρων και κινητών μονάδων.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

Περίοδος υποβολής

από 20/12/2015 έως 15/3/2016

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Αίτηση Χρηματοδότησης.

2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ).

3. Ανάλυση υπολογισμού των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα.

4. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της Πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

5. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δυνητικού Δικαιούχου να υλοποιήσει την Πράξη (κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων, κ.α.)

6. Σχετικά έγγραφα μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου (π.χ. Προγραμματική Σύμβαση).

7. Διοικητική Ικανότητα/ Επάρκεια οργανωτικής δομής.

8. Διοικητική Ικανότητα/ Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων.

9. Επιχειρησιακή ικανότητα/ Επάρκεια ομάδας έργου.

10. Επιχειρησιακή ικανότητα/ Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων.

11. Χρηματοοικονομική ικανότητα.

12. Απόφαση αρμοδίου συλλογικού οργάνου για την υποβολή της αίτησης.

13. Αποφάσεις αρμοδίων φορέων ή/ και συλλογικών οργάνων για συνάφεια της Πράξης με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δυνητικού Δικαιούχου ή τον Περιφερειακό ή τον Εθνικό Σχεδιασμό.

14. Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος.

15. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης.

16. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής.

17. Πλήρης σειρά μελετών και τευχών δημοπράτησης.

18. Αδειοδοτήσεις – Εγκρίσεις.

19. Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

20. Τεκμηρίωση εξασφάλισης λειτουργικότητας της πράξης (αναφορά σχετικών φορέων/ δομών/ μηχανισμών λειτουργίας, χρονοδιαγράμματος αναγκαίων ενεργειών και εξασφάλιση πόρων).

21. Λοιπά στοιχεία που δεν αναφέρονται ρητά αλλά επιβάλλονται λόγω της φύσης της Πράξης.

Τι χρηματοδοτείται

  • Προμήθεια του εξοπλισμού
  • Προμήθεια ασθενοφόρων

Προϋπολογισμός

€ 2.500.000

Η ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά θεματικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα, ειδικό στόχο, τύπο δράσεων και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δυνητικούς Δικαιούχους μέσω της ιστοσελίδας της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ (www.pepdym.gr). Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν Πράξεις, έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης .

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής στη διεύθυνση: ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη, τις ώρες 9:00 – 15:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/12/2015